e-zaba poslovno bankarstvo - Zagrebačka banka (2024)

e-zaba poslovno bankarstvo internetsko je bankarstvo namijenjeno poduzetnicima, obrtnicima, udrugama i ostalim klijentima koji imaju otvoren transakcijski račun u Zagrebačkoj banci. Omogućuje brzo, sigurno, učinkovito i troškovno najpovoljnije poslovanje bez odlaska u Banku, dostupno 24 sata dnevno.

Prijava u e-zabu

Uslugom se možete koristiti na računalima s operativnim sustavima Windows, Mac OS X i Linux.

Pročitajte što sve nudi e-zaba, upoznajte se s tehničkim preduvjetima korištenja te preuzmite upute za instaliranje programskih paketa, registraciju korisnika i korištenje.

Prednosti

 1. Jednostavnost, brzina i praktičnost pri provedbi plaćanja i naplate
 2. Dostupnost svih financijskih informacija na jednom mjestu i u svakom trenu (izvadci, stanja računa, kartica, kredita)
 3. Potpuna kontrola nad financijskim poslovanjem - upravljajte ovlaštenjima po računu
 4. Efikasnost - troškovno najpovoljniji način poslovanja
 5. Provedba transakcija u realnom vremenu - transakcija je vidljiva odmah
 6. Mogućnost upravljanja prioritetima plaćanja - odredite kada će se koji nalog prema kome provesti
 7. Integracija s poslovnim sustavom klijenta
 8. Naloge spremljene u e-zabi možete provesti putem m-zabe
 9. Dostava naloga za otvaranje akreditiva i zahtjeva za izdavanje garancija i pisama namjere putem e-zabe

Dodatne informacije i pomoć:
ezaba@unicreditgroup.zaba.hr
0800 5678
01 3789 785
+385 1 3789 100 (za pozive iz inozemstva)

Uvjeti

Preduvjeti jesu transakcijski račun u Banci, internetska veza (fiksna, bežična ili Wi-Fi) te kriptografski uređaj (USB Key ili smart kartica).

Tehnički preduvjeti:
Računalo s pristupom internetu: e-zabi možete pristupiti s bilo kojeg računala koje ima pristup internetu. Za korištenje e-zabom preporučuje se verzija operativnog sustava Windows 10 (minimalno 8.1.) te verzije preglednika Internet Explorer 11 i Edge. Također, e-zaba je optimizirana za rad u internetskim preglednicima Mozilla Firefox i Google Chrome (minimalne verzije preglednika su Google Chrome 64 i Mozilla FireFox 36).

e-zabom se možete koristiti na računalima s operativnim sustavima:

 • Windows
 • MAC OS X
 • Linuxdistribucijama Ubuntu, Red Hat i SUSE

Cijene

Mjesečna naknada za korištenje 5,00 EUR mjesečno po krajnjem korisniku (ovlašteniku) po računu*
Interni nalog za prijenos putem e-zabe 0,35 EUR po nalogu**
Eksterni nalog za prijenos putem e-zabe 0,45 EUR po nalogu
Izvadak o stanju i prometima po transakcijskom računu 0,02 EUR po stavku*
USB Key 26,41 EUR***

*Cijena za korisnike paket-računa 1 ZA SVE (model Poduzetnik i Partner) iznosi 0 EUR.
**Cijena za korisnike paket-računa 1 ZA SVE (model Partner) iznosi 0 EUR.
***Cijena USB Key za korisnike paket-računa 1 ZA SVE - model Poduzetnik umanjuje se za 30 %, a model Partner za 50 %.

Banka naplaćuje naknade i ostale troškove u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge koja je valjana u trenutku provedbe naloga naplate i/ili plaćanja/prijenosa, ili u skladu s ugovornim odnosom.

 • Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu pdf0.20MB

Korištenje

Uz e-zabu možete:

• provjeriti trenutačno stanje i promete:
– svojih transakcijskih računa i računa oročenih depozita
– svojih ulaganja i udjela u ZB Invest fondovima
• dobiti informaciju o iznosu odobrenog okvirnog kredita i trajanju okvirnog kredita
• dobiti informaciju o aktivnim kreditnim partijama, garancijama i akreditivima
• obavljati platnoprometno poslovanje u zemlji i inozemstvu
• preuzimati izvode i mjesečne izvještaje o stanju i prometima po transakcijskom računu
• isplaćivati osobna primanja
• razmjenjivati zaključnice i provoditi kupoprodaju deviza prema standardnom ili dogovorenom tečaju
• preuzimati SWIFT potvrde o izvršenom plaćanju u inozemstvo i obavijesti o naplati iz inozemstva
• prosljeđivati potvrdu o provedenom plaćanju na željenu adresu e-pošte
• zatražiti Potvrdu o solventnosti (obrazac SOL-2)
• koristiti se kratkoročnim nenamjenskim kreditima u domicilnoj valuti i devizama
• dobiti uvid u troškove učinjene Business Mastercard karticom
• preuzimati POS izvješća
• pregledati cijene udjela ZB Invest fondova
• provjeriti tečajnu listu

Sigurnost

Za vaše sigurno i pouzdano poslovanje internetom primijenili smo tehnologiju javnih ključeva (PKI Public Key Infrastructure) i USB Key ili pametnu karticu na koje se primjenjuje certifikat – vaš digitalni identitet.

Informacije

Preuzmi sve

 • e-zaba poslovno bankarstvo pdf0.13MB
 • Povezali smo mobilno i internetsko bankarstvo pdf0.10MB
 • Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata pdf0.13MB

Opći uvjeti

Preuzmi sve

 • Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata - primjena od 01.01.2023. pdf0.22MB
 • Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata - primjena od 11.12.2023. pdf0.42MB

Obrasci

Preuzmi sve

 • Zahtjev za ponovno izdavanje e-zaba aktivacijskog ključa pdf0.15MB
 • Zahtjev za reizdavanje USB Keyja ili pametne kartice pdf0.16MB
 • Zahtjev za ugovaranje m-tokena za poslovne subjekte pdf0.14MB
 • Ovlaštenja po transakcijskom računu (obrazac 2) pdf0.21MB
 • Zahtjev za ugovaranje liste primatelja izuzetih od dodatne potvrde naloga u e-zaba poslovnom bankarstvu pdf0.13MB
 • Zahtjev za ugovaranje e-zaba poslovnog bankarstva („e-zabaPS“) i/ili dodjelu ovlaštenja za rad u e-zabiPS pdf0.17MB
 • Zahtjev za ugovaranje limita za izvršenje naloga za plaćanje putem e-zabePS pdf0.13MB
e-zaba poslovno bankarstvo - Zagrebačka banka (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5485

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.